Gangbare testmethodieken 'doorharding'

De duurzaamheid van een verfsysteem voor zowel verfraaiing- als conserveringsdoeleinden valt of staat met voldoende doorharding tot het moment dat het verfsysteem “in service” wordt geplaatst. Gangbare meetmethodieken om de doorharding van industriële verfsystemen te bepalen zijn de volgende:

  • MEK test volgens ASTM D4752 om doorharding van IOZ (inorganic zinc), oftewel anorganische zinksilicaat verven, vast te stellen. Middels een oplosmiddel, Methyl Ethyl Keton, wordt getracht de anorganische zinksilicaat “op te lossen”. De van toepassing zijnde norm omschrijft de verschillende gradaties waarin het stadium van doorharding zich bevindt.
  • Oplosmiddeltest volgens ASTM D5402 om doorharding van organische verflagen vast te stellen. Middels een oplosmiddel, hetgeen nader vast te stellen is, wordt getracht de organische coating “op te lossen”. De van toepassing zijnde norm omschrijft de verschillende gradaties waarin het stadium van doorharding zich bevindt.
  • Het (theoretisch) bepalen van doorharding op basis van gegevens van verfleveranciers. Parameters als laagdikte, oppervlaktetemperatuur, klimatologische omstandigheden alsmede doorhardingstijd van het betreffende verfproduct zijn hierbij een vereiste. Een praktisch probleem is dat doorgaans geen volledig sluitend inzicht verkrijgbaar is in oppervlaktetemperatuur en klimatologische omstandigheden, tenzij een zogenaamde datalogger wordt toegepast om klimaatcondities en oppervlaktetemperatuur 24/7 vast te leggen.
  • Het bepalen van doorharding (polymerisatie) door de hardheid van een verfsysteem te bepalen. Indien een verfsysteem een bepaalde hardheid bereikt, is dat een bewijs van het behalen van een zekere mate van doorharding. Indien een verfleverancier volgens een gangbare meetmethodiek omschrijft wat de hardheid van een verfproduct moet zijn voordat het “in service” wordt geplaatst, kan middels een zogenaamde hardheidsmeter bepaald worden of de doorharding al dan niet voldoende is. Gangbare schalen zijn Barcol en Shore.
  • Het bepalen van doorharding van met name poedercoatings middels DSC, zogenaamde differential scanning techniek. DSC is een laboratoriumtest.